algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden:

1) OFFERTES
Alle offertes en verkopen onder deze voorwaarden, aanzien als gekend zijnde door de koper,
Behoudens andersluidende bepaling, zijn de offertes zonder enige verbintenis en geldig gedurende max. 10 dagen.
2) BESTELLINGEN
Door het retourneren van de orderbevestiging verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkkoord met de door ons opgelegde factuur en betalingsvoorwaarden. Deze voorwaarden vervangen alle vorige afspraken.
Ambi Sound & Light loopt geen enkele verantwoordelijkheid op, bij de niet uitvoering van bestellingen wegens geval van overmacht-staking-lock out enz....
Ook eventuele sterke prijsschommelingen kunnen aanleiding geven tot niet uitvoering van bestellingen.
3) LEVERINGSTERMIJNEN
De termijnen voor aflevering worden slechts als indicatief opgeven en zijn niet bindend. Geen enkele vertraging in de levering verbindt onze verantwoordelijkheid en kan dus in geen enkel geval aanleiding geven tot schadeloosstelling of boete, noch annulatie van de besteliing vanwege de koper.
4) VERZENDING
De koopwaren worden steeds vervoerd op risico van de klant, zelfs indien ze franco worden verkocht. De verzendkosten zijn steeds ten laste van de koper, ongeacht de levering door ons of door derden geschied.
de koper hoort de goederen onmiddelijk na ontvangst na te kijken. Klachten zijn alleen geldig wanneer ze per aangetekend schrijven gebeuren binnen 8 dagen na de levering.
5) WAARBORG
Onze goederen zijn gewaarborgd vanwege de fabrikant tegen alle fabricatiefouten. Elk stuk of onderdeel door onze technische dienst gebrekkig erkend zal vervangen worden, doch onze verantwoordelijkheid  beperkt zich tot deze vervanging.
In geen geval kan hieromtrent, om welke reden ook, aanpraak gemaakt worden op terugbetaling, schadeloosstelling , schade vergoeding, noch werkuren. Noch geeft dt recht op niet betalen van openstaande vorderingen.
6) FACTURATIE EN EIGENDOMSRECHT
Wij behouden ons het recht voor de koopwaren in rekening te brengen naargelang de levering, zefs indien die gedeeltelijk zouden gedaan worden. Wij behouden de eigendom van de goederen tot op moment van de volledige betaling van de goederen.
7) BETALINGSVOORWAARDEN
Al onze leveringen zijn contant betaalbaar  bij afhaling in ons magazijn, of voorafbetaling voor goederen met thuislevering.
8) TERUGNAME Verkochte producten worden bij terugname niet terugbetaald, doch omgeruild worden tegen creditnota of waardebon, of bestelling van een ander product. Eindereeks en demo producten zijn hierop een uitzondering en worden nooit teruggenomen of geruild.
9) BETWISTING
De algemene verkoopsvoorwaarden overtreffen de eventueel aankoopvoorwaarden van de klant. Klachten over facturen moeten ons binnen een termijn van 8 dagen gemeld worden zonder dat dit uitstel van betaling toelaat.
In geval van betwisting of eventueel geschil zullen alleen de rechtbanken van Leuven bevoegd zijn.